Gebruiksovereenkomst van onze webservices 

A. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid 

- Van kracht sedert 1 maart 2018 

 1. Geen garantie 

Dit is onze disclaimer inzake wettelijke aansprakelijkheid voor de kwaliteit, veiligheid of betrouwbaarheid van de door ons verstrekte informatie & services van welke aard dan ook. 

Candor en gelieerde ondernemingen van Candor voor de levering van informatie & services, voor zover wettelijk is toegestaan,  

(a) doen afstand van alle stilzwijgende garanties en verklaringen (waaronder garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid van gegevens, en het niet-inbreukmakende karakter);  

(b) garanderen niet dat de services zonder onderbrekingen of fouten zullen werken, en  

(c) leveren de service (met inbegrip van content en gegevens) in de huidige staat en op basis van beschikbaarheid. 

In sommige rechtsgebieden zijn bepaalde disclaimers niet toegestaan, dus bepaalde of al deze disclaimers gelden mogelijk niet voor u. 

 1. Overige content, websites & apps 

Tijdens het gebruik van de Webservices, kunt u content of gegevens tegenkomen die mogelijk onnauwkeurig, onvolledig, vertraagd, misleidend, illegaal, beledigend of anderszins schadelijk zijn.  Candor controleert in het algemeen de content in de mate van het mogelijke en op grond van de beschikbare informatie en u stemt ermee in dat we niet verantwoordelijk zijn voor het gebruik dat u van deze informatie maakt.  

U dient zelf te besluiten of u apps of websites van derden wilt openen of gebruiken via een link in onze Webservices. Als u een app of website van derden toestemming geeft u te verifiëren met behulp van uw gegevens of hiermee verbinding te maken, heeft deze app of website mogelijks toegang tot gegevens op Candor met betrekking tot u en uw connecties. Apps en websites van derden hebben hun eigen juridische voorwaarden en privacy beleid, en u kunt anderen toestemming geven om uw gegevens te gebruiken op andere manieren dan wij zouden doen. Tenzij voor zover verplicht is volgens toepasselijke wetgeving, is  

Candor niet verantwoordelijk voor deze andere websites en apps. U gebruikt deze op eigen risico. Raadpleeg ons Privacy beleid hieronder. 

 1. Uitsluiting van aansprakelijkheid 

Candor behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op de Services voor. Indien u de Services gebruikt, wordt u geen eigenaar van onze Services of de content of informatie die beschikbaar is gemaakt via onze Webservices. Andere handelsmerken en logo’s in verband met de Services kunnen het handelsmerk van hun respectievelijke eigenaren zijn. Candor en andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo’s van Candor die worden gebruikt voor onze Webservices, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Candor. 

 1. Uitsluiting van aansprakelijkheid 

Dit zijn de beperkingen van wettelijke aansprakelijkheid die mogelijk jegens ons kunnen gelden. 

Voor zover wettelijk is toegestaan (en tenzij Candor een aparte schriftelijke overeenkomst is aangegaan waardoor dit contract wordt vervangen), zijn Candor en gelieerde ondernemingen van Candor (en bedrijven waarmee Candor samenwerkt om de services te leveren) jegens u of anderen niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade of voor schadevergoeding, verlies van gegevens, kansen, reputatie, winst of inkomsten in verband met de services (zoals beledigende of lasterlijke uitspraken, storingstijd of verlies van, gebruik van of wijzigingen in uw informatie of content). 

In geen geval zal de aansprakelijkheid van Candor en gelieerde ondernemingen van Candor (en partners waarmee Candor samenwerkt om de service te leveren) hoger zijn, voor het totaal van alle vorderingen, dan € 1000,00. 

Deze beperking van aansprakelijkheid is onderdeel van de afspraak tussen u en Candor en is van toepassing op alle aansprakelijkheidsvorderingen (zoals garantie, onrechtmatige daad, contract, wetgeving), zelfs als Candor of een gelieerde onderneming van Candor is gewezen op de mogelijkheid van deze schade, en zelfs indien deze mogelijke oplossingen niet aan de doelstelling beantwoorden. 

In sommige rechtsgebieden mag aansprakelijkheid niet worden beperkt of uitgesloten, waardoor deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. 

B. Privacy beleid 

- Van kracht sedert 1 maart 2018 

Uw privacy is belangrijk  

De missie van Candor is om efficiënte wijze, eerlijk en doeltreffend handel te drijven met al onze stakeholders. Centraal bij deze missie staat dat we u op een transparante manier willen laten weten welke gegevens we over u verzamelen en hoe deze worden gebruikt en gedeeld. 
Door onze services te gebruiken, stemt u ermee in dat we uw gegevens gebruiken volgens dit privacy beleid. 

Inleiding  

We zijn een een organisatie met een online platform voor professionals en particulieren. Mensen gebruiken onze Services om informatie en zakelijke kansen te vinden, hiervoor te worden gevonden en met anderen in contact te komen. Ons Privacybeleid is van toepassing op alle Bezoekers van de Services die onder dit beleid vallen. 

Databeheerders 

Door het consulteren van onze Services sluit u huidige Gebruikersovereenkomst met de nv Building Investment Projects, met zetel aan de Jules Bordetlaan 160/1 te B-1140 Evere, BE 0434.755.582, dewelke in rechte optreedt in naam en voor rekening van alle onder de handelsbenaming Candor rechtstreeks of onrechtstreeks gegroepeerde vennootschappen en die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens die zijn verstrekt aan of verzameld door of voor onze Services. 

Services 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle aan andere Candor-gerelateerde websites, apps, berichten en (Web)services (‘Services’), waaronder Services buiten de website, zoals onze advertentieservices, maar niet op services waarvoor is aangegeven dat ze onder een ander privacybeleid worden aangeboden. 

Als u onze Services gebruikt, stemt u in met dit Privacybeleid, met inbegrip van ons Cookiebeleid. 

Toestemming 

Als u onze Services gebruikt, stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld onder dit Privacybeleid (met inbegrip van ons Cookiebeleid en andere documenten waarnaar in dit Privacybeleid wordt verwezen) en accepteert u de Gebruikersovereenkomst. We bieden u keuzes waarmee u kunt aangeven dat we uw gegevens niet mogen gebruiken en delen waarmee u dit gebruik kunt regelen. 

Als u onze Services gebruikt nadat dit Privacybeleid is bijgewerkt, stemt u in met het gewijzigde beleid. 

Wijziging 

We kunnen dit Privacybeleid aanpassen. Als we hierin wezenlijke wijzigingen aanbrengen, stellen we u via onze Services of langs andere weg hiervan op de hoogte, zodat u de kans hebt om de wijzigingen door te nemen voordat ze van kracht worden. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u ons dit meedelen. Als u onze Services blijft gebruiken nadat we een kennisgeving over onze wijzigingen in dit Privacybeleid hebben gepubliceerd of verzonden, betekent dit dat u instemt met het bijgewerkte Privacybeleid. 

 1. Door ons verzamelde gegevens 

 1.1 Door u aan ons verstrekte gegevens 

U verstrekt profielgegevens door een invulformulier in te vullen dan wel door akkoord te gaan met de vraag om toegang op onze services. 

Profiel 

U beschikt over keuzes voor het al dan niet invullen van de gegevens van uw persoon. U kiest zelf of u al dan niet gevoelige gegevens ter beschikking stelt. Het is verstandig om op uw profiel geen persoonlijke gegevens te plaatsen of toe te voegen die u niet algemeen bekend wilt maken. 

Plaatsen en uploaden 

We verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u deze verstrekt aan, plaatst in of uploadt naar onze Services, bijvoorbeeld wanneer u een formulier invult, op een enquête reageert, een cv indient, op vacatures solliciteert, vacatures opslaat of uitnodigingen aanvaardt.  

 1.2 Gegevens van anderen 

Partners 

We ontvangen persoonlijke gegevens over u wanneer u de services van onze partners gebruikt, zoals potentiële klanten en systemen voor het volgen van klanten en leads die ons gegevens verstrekken. 

1.3 Gebruik van de Service 

We registreren uw bezoeken en gebruik van onze Services, met inbegrip van mobiele apps. 

We registreren gebruiksgegevens wanneer u onze Services bezoekt of anderszins gebruikt, met inbegrip van onze websites, app en platformtechnologie (bijvoorbeeld plug-ins buiten onze website), zoals wanneer u content (zoals een educatieve video) of advertenties (binnen en buiten onze websites en apps) bekijkt of hierop klikt, een zoekopdracht uitvoert, een van onze mobiele apps installeert, artikelen deelt of op vacatures solliciteert. We gebruiken aanmeldingsgegevens, cookies, apparaat gegevens en IP-adressen (Internet Protocol) om u te identificeren en uw gebruik te registreren. 

1.4 Cookies, webbakens en andere soortgelijke technologieën 

We verzamelen gegevens via cookies en soortgelijke technologieën. 

Zoals verder is beschreven in ons Cookiebeleid, gebruiken we cookies en soortgelijke technologieën (zoals webbakens, pixels, advertentietags en apparaat-id’s) om u en/of uw apparaten binnen, buiten en tussen verschillende Services en apparaten te herkennen. Daarnaast staan we toe dat enkele anderen onze cookies gebruiken, zoals is beschreven in ons Cookiebeleid. U kunt cookies beheren via uw browserinstellingen en andere tools. U kunt ook aangeven dat we geen gebruik mogen maken van cookies en soortgelijke technologieën waarmee we uw gedrag op de websites van anderen volgen voor reclame van derden. Bezoekers kunnen zich hier afmelden. 

1.5 Uw apparaat en locatie 

We ontvangen gegevens van uw apparaten en netwerken, waaronder locatiegegevens. 

Als u onze services bezoekt of verlaat (waaronder onze plug-ins, cookies of soortgelijke technologie op de websites van anderen), ontvangen we de URL van zowel de website waar u vandaan kwam als de website waar u naartoe gaat. Verder ontvangen we gegevens over uw IP-adres, proxyserver, besturingssysteem, webbrowser en invoegtoepassingen, apparaat-id en -functies en/of internetprovider of uw mobiele telefoonmaatschappij. Als u onze Services gebruikt vanaf een mobiel apparaat, stuurt dit ons gegevens over uw locatie. Op de meeste apparaten kunt u voorkomen dat locatiegegevens naar ons worden verzonden. We respecteren uw instellingen. 

1.6 Berichten 

Als u communiceert via onze Services, ontvangen we hierover informatie. 

We verzamelen gegevens over u als u berichten in verband met onze Services verzendt, ontvangt of gebruikt. Als u bijvoorbeeld een connectieverzoek ontvangt vanwege Candor, volgen we of u op het verzoek hebt gereageerd en sturen we u herinneringen. We gebruiken ook een technologie voor het automatisch scannen van berichten. 

1.7 Door derden verstrekte gegevens 

Wanneer wij beroep doen op de diensten van derden, kunnen ze ons gegevens over u verstrekken. 

Een derde kan ons gegevens verstrekken over contactgegevens na autorisatie van gebruikers van hun services, zoals uw interesse voor educatieve, wervings- of verkoopproducten. 

1.8 Sites en services van anderen 

We ontvangen gegevens wanneer u websites met onze plug-ins, advertenties of cookies bezoekt of u aanmeldt bij services van anderen via de Services van Candor. 

We ontvangen gegevens over uw bezoeken en interactie met services van anderen wanneer u zich aanmeldt bij services van derden die onze plug-ins bevatten, advertenties, cookies of soortgelijke technologieën. 

1.9 Overig 

We verbeteren onze Services voortdurend, hetgeen betekent dat we nieuwe gegevens verkrijgen en nieuwe manieren creëren om gegevens te gebruiken. 

Onze Services zijn dynamisch en we introduceren vaak nieuwe functies waarvoor we mogelijk nieuwe gegevens moeten verzamelen. Als we wezenlijk andere privégegevens verzamelen of wezenlijk wijzigen hoe we uw gegevens gebruiken, stellen we u hiervan op de hoogte en kan ook dit Privacybeleid worden aangepast. 

 1. Hoe we uw gegevens gebruiken 

We gebruiken uw gegevens om onze Services aan te bieden, te personaliseren en te ontwikkelen. 

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, hangt af van de Services die u gebruikt, hoe u deze Services gebruikt en de keuzes die u maakt in uw instellingen. We gebruiken de gegevens die we over u bezitten om onze Services (met inbegrip van advertenties) te leveren, ondersteunen, personaliseren en relevanter en nuttiger te maken voor u en anderen. 

2.1 Services 

Via onze Services kunt u contact opnemen, vacatures en zakelijke kansen zoeken en op de hoogte blijven. 

We gebruiken uw gegevens om te verifiëren wie u bent en u toegang te verlenen tot onze Services. 

Contact houden 

Met onze Services kunt u contact houden, gesprekken voeren en op de hoogte blijven van onze projecten, lanceringen, promo’s. Hiervoor moet u een connectie maken met de gewenste professionals die ook een connectie met u willen maken.  

We gebruiken uw gegevens om u en anderen opportuniteiten voor te stellen. Daarnaast kunt u anderen uitnodigen om beroep te doen op onze Services.  

Bezoekers kunnen aangeven hoe we hun gegevens mogen gebruiken. 

Op de hoogte blijven 

Met onze Services kunt u op de hoogte blijven van nieuwsberichten, evenementen en ideeën over interessante onderwerpen uit uw interessegebied, afkomstig van professionals die u respecteert. Met onze Services kunt u ook uw kennis verbeteren of nieuwe informatie verwerven. We gebruiken de gegevens over u om relevante content op onze Services aan te bevelen en om suggesties te geven in verband met uw interessegebieden die u kunt toevoegen aan uw profiel. Als u ons dus laat weten dat u geïnteresseerd bent in een nieuwe opportuniteiten (bijvoorbeeld door een video te bekijken), gebruiken we deze gegevens om content in uw feed te personaliseren, suggesties te doen voor het volgen van bepaalde projecten op onze websites, of gerelateerde content te bekijken. We gebruiken uw content, activiteit en andere gegevens, waaronder uw naam, om berichten naar u en anderen te verzenden. Afhankelijk van uw instellingen kunnen we bijvoorbeeld anderen op de hoogte stellen dat u uw profiel hebt bijgewerkt. 

2.2 Communicatie 

We nemen contact met u op en maken communicatie met onze diensten mogelijk. We bieden instellingen waarmee u kunt bepalen welke typen berichten u ontvangt en met welke regelmaat. 

We nemen contact met u op via e-mail, kennisgevingen op onze websites of in onze apps, berichten in uw Postvak IN, en andere methoden die beschikbaar zijn via de Services, waaronder sms-berichten en push-meldingen. We kunnen u berichten sturen over de beschikbaarheid van onze Services, beveiliging of andere servicegerelateerde kwesties. We kunnen u ook berichten sturen over het gebruik van de Services, herinneringen, suggesties voor vacatures, en reclameboodschappen van ons en onze partners. U kunt uw communicatievoorkeuren op elk gewenst moment wijzigen. Houd er rekening mee dat u zich niet kunt afmelden voor de ontvangst van onze serviceberichten, waaronder beveiliging en juridische kennisgevingen. 

2.3 Reclame 

We tonen zowel binnen en buiten onze Services op u afgestemde reclame. We bieden u keuzes om u af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties, maar u kunt zich niet afmelden voor algemene advertenties. 

We richten ons op (en meten de prestaties van) advertenties voor Bezoekers en anderen binnen of buiten onze Services via allerlei advertentienetwerken en -uitwisselingsprogramma’s, met behulp van de volgende gegevens, afzonderlijk of in combinatie: 

 • Gegevens van reclametechnologieën binnen en buiten onze Services, zoals webbakens, pixels, advertentietags, cookies en apparaat-id’s; 
 • Door u verstrekte gegevens (bijvoorbeeld contactgegevens); 
 • Gegevens over uw gebruik van onze Services (zoals zoekgeschiedenis, feed, content die u leest, bezochte pagina’s, video’s die u bekijkt, en klikken op een advertentie), zoals beschreven in artikel 1.3; 
 • Gegevens van anderen (zoals reclamepartners, uitgevers en data-aggregators); 
 • Informatie die is afgeleid van bovenstaande gegevens. 

We tonen u advertenties die gesponsorde content worden genoemd en eruitzien als niet-gesponsorde content (maar als advertentie of gesponsord zijn aangemerkt). Als u iets doet met deze advertenties (door deze bijvoorbeeld te markeren als interessant, te becommentariëren of te delen), wordt uw actie gekoppeld aan uw naam en is deze zichtbaar voor anderen, waaronder de leverancier van de advertentie. 

Reclamekeuze 

We houden ons aan de zelfregulerende principes voor op interesse gebaseerde reclame en nemen deel aan initiatieven in de branche die het mogelijk maken om zich hiervoor af te melden. Daarmee wordt u niet afgemeld voor de ontvangst van reclame. U blijft algemene of gerichte advertenties ontvangen van adverteerders die niet zijn opgenomen in deze zelfregulerende tools. U kunt zich ook specifiek afmelden voor op interesse gebaseerde reclame via ons platform voor derde partijen.  

Informatie voor adverteerders 

We delen uw persoonlijke gegevens (behalve versleutelde apparaat-id’s, voor zover deze als persoonlijke gegevens gelden in sommige landen) niet met derde adverteerders of advertentienetwerken voor reclame zonder uw afzonderlijke toestemming. Als u echter op een advertentie klikt, weet de adverteerder dat u een bezoek hebt gebracht aan de pagina waarop u hebt geklikt. Advertentiepartners kunnen ook persoonlijke gegevens koppelen die door de adverteerder rechtstreeks van u zijn verzameld met onze cookies en soortgelijke technologieën. In dergelijke gevallen verplichten we deze adverteerders contractueel om hiervoor eerst uw expliciete toestemming te vragen. 

2.4 Marketing 

We promoten onze Services bij u en anderen. 

We gebruiken gegevens en content over u voor uitnodigingen en communicatie waarmee het aantal klanten, de netwerkomvang, de betrokkenheid en onze Services worden vergroot. 

2.5 Ontwikkeling van services en onderzoek 

We ontwikkelen onze Services en verrichten onderzoek. 

Serviceontwikkeling 

We gebruiken gegevens, waaronder openbare feedback, om via onderzoek en ontwikkeling onze Services verder te ontwikkelen, zodat we u en anderen een betere, intuïtievere en persoonlijkere ervaring kunnen bieden, het aantal klanten en de betrokkenheid bij onze Services kunnen vergroten en professionals kunnen helpen om contact te leggen en economische kansen te vinden. 

Overig onderzoek 

We proberen economische kansen te creëren voor onze klanten en helpen hen om productiever en succesvoller te zijn in hun aankopen van vastgoed. We gebruiken de gegevens waarover we beschikken om sociale, economische en werkgerelateerde trends te onderzoeken, zoals de beschikbaarheid van vacatures, de vaardigheden die voor vacatures zijn vereist, en beleidslijnen waarmee de kloof tussen verschillende bedrijfstakken en geografische regio’s worden overbrugd. In sommige gevallen werken we samen met vertrouwde derden om dit onderzoek te verrichten onder controlesystemen die zijn ontworpen om uw privacy te beschermen. We publiceren economische inzichten als samengevoegde gegevens in plaats van persoonlijke gegevens of staan anderen toe deze publiceren. 

Enquêtes 

Opiniepeilingen en enquêtes worden door ons en anderen uitgevoerd via onze Services. U bent niet verplicht om te reageren op opiniepeilingen of enquêtes en u hebt keuzes ten aanzien van de gegevens die u verstrekt. U kunt aangeven dat u geen uitnodigingen voor deelname aan enquêtes wilt ontvangen. 

 

2.6 Ondersteuning voor klanten 

We gebruiken gegevens om u te helpen en problemen op te lossen. 

We gebruiken de gegevens (waaronder uw berichten) die nodig zijn om klachten en problemen met de Services (zoals bugs) te onderzoeken, hierop te reageren en deze op te lossen. 

2.7 Samengevoegde inzichten 

We gebruiken gegevens om samengevoegde inzichten te genereren. 

We gebruiken uw gegevens voor samengevoegde inzichten die niet tot u kunnen worden herleid. We gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld om statistieken over onze gebruikers, hun gegevens, het aantal keer dat advertenties zijn weergegeven of hierop is geklikt, of de demografische verdeling van bezoekers van een website te genereren. 

2.8 Beveiliging en onderzoek 

We gebruiken gegevens voor beveiliging, fraudepreventie en onderzoek. 

We gebruiken uw gegevens (waaronder uw berichten) als dit volgens ons nodig is uit veiligheidsoverwegingen of voor onderzoek naar mogelijke fraude of andere overtredingen van onze Gebruikersovereenkomst of dit Privacybeleid en/of pogingen om onze Klanten of Bezoekers schade te berokkenen. 

 1. Hoe we gegevens delen 

3.1 Onze services 

In uw profiel opgenomen gegevens, geplaatste content, of sociale acties (zoals markeren als interessant, volgen, becommentariëren of delen) zijn zichtbaar voor anderen. 

Profiel 

Profiel: uw volledige profiel is zichtbaar voor alle medewerkers van onze groep in de mate dit noodzakelijk is voor het afhandelen van de door u overgemaakte vraag, verzoek of klacht. Zoals is beschreven, zijn uw instellingen, het gebruik van onze Services, toegangskanalen en soorten zoekopdrachten (bijvoorbeeld op naam of trefwoord) van invloed op de beschikbaarheid van uw profiel en bepaalde velden. 

Bijdragen, markeringen als interessant, gevolgde items, commentaren, berichten.  

Met onze Services kunnen gegevens worden weergegeven en gedeeld, bijvoorbeeld via bijdragen, gevolgde items, markeringen als interessant, en commentaren. 

3.2 Archivering van communicatie 

Sommige gebruikers zijn wettelijk of volgens arbeidsvoorschriften verplicht om hun berichten en activiteiten op sociale media te archiveren. Ze gebruiken services van anderen om hen deze archiveringsservices te bieden. We maken het mogelijk deze gegevens buiten onze Services te archiveren. Een financieel adviseur moet bijvoorbeeld berichten met zijn of haar cliënten via onze Services archiveren om zijn of haar beroepslicentie te behouden. 

3.3 Services van anderen 

U kunt uw profiel koppelen aan services van anderen, zodat deze uw profiel kunnen opzoeken. 

Afhankelijk van uw voorkeur kunnen andere services uw profiel opzoeken. 

Wanneer u ervoor kiest om uw profiel te koppelen aan andere services, worden persoonlijke gegevens beschikbaar voor hen. Wanneer u ervoor kiest om het profiel te koppelen, worden het delen en gebruiken van die persoonlijke gegevens beschreven op een toestemmingsscherm of wordt er een link naar een dergelijk scherm weergegeven. U kunt de koppeling met een dergelijk profiel ongedaan maken. 

Afhankelijk van uw instellingen verschijnen fragmenten uit uw profiel op de services van anderen (zoals zoekresultaten van zoekmachines, e-mail- en agendatoepassingen, 

aggregators voor sociale media, talent- en leadmanagers). ‘Oude’ profielgegevens blijven beschikbaar op deze services totdat ze de gegevenscache bijwerken met wijzigingen die u hebt aangebracht in uw profiel. 

3.4 Gerelateerde services 

We delen uw gegevens via onze verschillende Services en met aan Candor gelieerde ondernemingen. 

We delen uw persoonlijke gegevens met onze gelieerde ondernemingen om onze Services te leveren en ontwikkelen. We voegen gegevens intern samen voor de verschillende Services die onder dit Privacybeleid vallen. De door ons aangewende Hubspot-software beveelt betere content voor u aan op basis van uw Candor-profiel of de artikelen die u op onze website hebt gelezen. Daarnaast kan Candor uw feed personaliseren op basis van uw surfgeschiedenis, omdat we u op verschillen de Services kunnen identificeren met behulp van cookies of soortgelijke technologieën. 

3.5 Dienstverleners 

We kunnen anderen inschakelen om ons met onze Services te helpen. 

We schakelen anderen in om ons te helpen bij de levering van onze Services (zoals onderhoud, analyse, controle, betalingen, fraudedetectie, marketing en ontwikkeling). Ze hebben toegang tot uw gegevens voor zover redelijkerwijs noodzakelijk om deze taken namens ons uit te voeren en mogen deze gegevens niet openbaar maken of voor andere doeleinden gebruiken. 

3.6 Wettelijke openbaarmakingen 

Mogelijk moeten we uw gegevens delen wanneer we van mening zijn dat we hiertoe wettelijk verplicht zijn of om u en onze rechten en veiligheid te beschermen. 

Het is mogelijk dat we gegevens over u openbaar moeten maken wanneer we hiertoe worden verplicht door een wet, dagvaarding of andere juridische procedure of als we in goed vertrouwen van mening zijn dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om (1) vermeende of feitelijke onwettelijke activiteiten te onderzoeken, te voorkomen en actie hiertegen te ondernemen of politie en justitie bij te staan; (2) onze overeenkomsten met u af te dwingen, (3) vorderingen of aantijgingen van derden te onderzoeken en ons hiertegen te verdedigen, (4) de veiligheid of integriteit van onze Service te beschermen (door bijvoorbeeld de gegevens te delen met bedrijven die met soortgelijke bedreigingen worden geconfronteerd); of (5) de rechten en veiligheid van Candor, onze klanten, medewerkers of anderen uit te oefenen en te beschermen. We proberen klanten op de hoogte te stellen van wettelijke verzoeken om hun persoonlijke gegevens wanneer dit naar ons oordeel gepast is, tenzij dit wettelijk of volgens een gerechtelijke uitspraak verboden is of wanneer het verzoek een noodgeval is. We kunnen dergelijke verzoeken betwisten wanneer we de verzoeken te breed of vaag achten of wanneer de passende bevoegdheid ontbreekt, maar we zeggen niet toe elk verzoek te betwisten. Zie onze richtlijnen voor gegevensverzoeken en ons transparantierapport voor meer informatie. 

3.7 Wijziging in zeggenschap of verkoop 

We kunnen uw gegevens delen wanneer ons bedrijf wordt verkocht aan derden, maar ze dienen nog altijd te worden gebruikt in overeenstemming met dit Privacy beleid. 

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen als onderdeel van een verkoop, fusie of wijziging in zeggenschap of tijdens de voorbereidingen op elk van deze gebeurtenissen. Elke andere entiteit die ons of een deel van ons bedrijf overneemt, heeft het recht om uw gegevens te blijven gebruiken, maar alleen op de manier zoals is uiteengezet in dit Privacy beleid, tenzij u anderszins overeenkomt. 

 1. Uw keuzes en verplichtingen 

4.1 Gegevensopslag 

We bewaren de meeste van uw persoonlijke gegevens minimaal gedurende een periode van 5 jaar. 

We bewaren de door u verstrekte persoonlijke gegevens zolang uw klantenrelatie bestaat of dit nodig is om u Services te bieden. Zelfs als u alleen gebruikmaakt van onze Services wanneer u om de zoveel jaar naar nieuwe informatie zoekt, bewaren we uw gegevens en houden we uw profiel open totdat u besluit om uw profiel te laten verwijderen. In sommige gevallen kiezen we ervoor om bepaalde gegevens (zoals bezoeken aan websites met onze plug-in of zonder dat u op de plug-in klikt) op een anonieme of samengevoegde manier te behouden. 

Telkens wij u contacteren, zonder dat u als gevolg hiervan uitdrukkelijk actie onderneemt om uw gegevens te laten aanpassen, dan wel te verwijderen, start een nieuwe periode van 5 jaar. 

4.2 Recht op toegang tot en controle over uw persoonlijke gegevens 

U hebt toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt deze verwijderen. U hebt veel keuzes ten aanzien van de manier waarop uw gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld. 

We bieden veel keuzes ten aanzien van het verzamelen, gebruiken en delen van uw gegevens, zoals het verwijderen of corrigeren van gegevens die u hebt opgenomen in uw profiel, het beheren van de zichtbaarheid ervan, het afmelden voor reclame, en controlesystemen voor communicatie. Voor toegang tot uw persoonlijke gegevens waarover we beschikken, kunt u contact met ons opnemen. 

4.3 Verwijdering van uw gegevens, het recht om vergeten te worden 

We bewaren sommige van uw gegevens zelfs nadat uw klantenrelatie afgesloten is. 

We bewaren uw persoonlijke gegevens zelfs nadat u uw klantenrelatie afgesloten is als dat redelijkerwijs nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (waaronder verzoeken van politie en justitie), voorschriften na te leven, geschillen op te lossen, de beveiliging te handhaven, fraude en misbruik te voorkomen, onze Gebruikersovereenkomst af te dwingen of uw verzoek tot uitschrijving voor verdere berichten van ons uit te voeren. We bewaren de geanonimiseerde gegevens nadat uw klantenrelatie afgesloten is. 

We hebben geen controle over gegevens die anderen buiten onze Services hebben gekopieerd. Uw profiel wordt mogelijk nog in de services van anderen (zoals resultaten van zoekmachines) weergegeven totdat ze hun cache hebben vernieuwd. 

 1. Overige belangrijke informatie 

5.1. Beveiliging 

We controleren op veiligheidsrisico’s en proberen deze te voorkomen. Gebruik de beveiligingsfuncties die via onze Services beschikbaar zijn. 

We implementeren veiligheidsmaatregelen die zijn ontworpen om uw gegevens te beschermen, zoals HTTPS. We controleren onze systemen regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. We kunnen de veiligheid van door u verzonden gegevens echter niet garanderen. Er bestaat geen garantie dat niemand zich toegang verschaft tot gegevens en deze openbaar maakt, wijzigt of vernietigt na schending van onze fysieke, technische of bestuurlijke veiligheidsmaatregelen. 

5.2. Grensoverschrijdende gegevensoverdracht 

We bewaren en gebruiken uw gegevens buiten uw land. 

We verwerken gegevens zowel binnen als buiten België. Lees meer informatie over de juridische mechanismen waarmee we gegevens overbrengen naar andere landen. 

5.3. Direct marketing en Do Not Track-signalen 

Onze verklaringen over direct marketing en Do Not Track-signalen vindt u hieronder in het hoofdstuk Cookiebeleid. 

We delen persoonlijke gegevens momenteel alleen na uw toestemming met derden voor direct marketing. Lees meer hierover op Do Not Track-signalen hieronder in het hoofdstuk Cookiebeleid. 

5.4. Contactgegevens 

U kunt contact met ons opnemen of andere opties gebruiken om klachten op te lossen. 

Als u vragen of klachten hebt over dit Beleid, kunt u eerst online contact opnemen met Candor. U kunt ons ook per post bereiken. Als uw klacht niet is opgelost nadat u contact met ons hebt opgenomen, beschikt u over aanvullende wettelijke opties.

C. Cookiebeleid

- Van kracht sedert 1 maart 2018 

Bij Candor geloven we in duidelijkheid en openheid in de manier waarop we gegevens over u verzamelen en gebruiken. Met het oog op transparantie bevat dit beleid gedetailleerde informatie over hoe en wanneer we cookies gebruiken. Dit cookiebeleid is van toepassing op alle producten of services van Candor die verband houden met dit beleid of die bij verwijzing hierin zijn opgenomen. 

Gebruikt Candor cookies? 

Ja. Zoals is beschreven in artikel 1.4 van ons privacybeleid, gebruiken we cookies en andere technologieën om ervoor te zorgen dat iedere webgebruiker van Candor een optimale ervaring heeft. Cookies helpen ons ook uw informatie veilig te houden. Door onze services te blijven bezoeken of gebruiken, stemt u in met ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën voor de doeleinden die we in dit beleid beschrijven. 

Wat is een cookie? 

Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt opgeslagen en waarmee functies van Candor mogelijk worden gemaakt. Met cookies kunnen we bijvoorbeeld uw apparaat identificeren, uw toegang tot Candor en onze websites in het algemeen beveiligen, en zelfs detecteren wanneer iemand uw gegevens probeert te openen vanaf een ander apparaat. Met cookies kunt u ook eenvoudig content op Candor delen, terwijl wij relevante advertenties aan u kunnen tonen. 

Wanneer plaatst Candor cookies? 

We gebruiken cookies op onze websites en in mobiele apps. Elke browser waarin u deze websites bezoekt, ontvangt cookies van ons. We plaatsen ook cookies in uw browser wanneer u websites van derden bezoekt waarop onze plug-ins (bijvoorbeeld de knop Delen) of tags worden gehost. 

Welke soorten cookies gebruikt Candor? 

We gebruiken twee soorten cookies: permanente cookies en sessiecookies. Met een permanent cookie kunnen we u als bestaande gebruiker herkennen zodat u eenvoudiger kunt terugkeren naar Candor of onze services kunnen gebruiken zonder dat u zich opnieuw hoeft aan te melden. Nadat u zich hebt aangemeld, blijft een permanent cookie achter in uw browser. Dit wordt door Candor gelezen wanneer u terugkeert naar een van onze websites of een partnerwebsite waarop onze services worden gebruikt (bijvoorbeeld onze knoppen voor delen of sollicitaties). Sessiecookies zijn slechts actief zolang de sessie duurt (meestal het huidige bezoek aan een website of een browsersessie). 

Welke Candor-entiteiten gebruiken cookies? 

De nv Building Investment Projects, met maatschappelijke zetel aan de Jules Bordetlaan 160/1 te B-1140 Evere beheert uw persoonlijke gegevens die zijn verstrekt aan of verzameld door of voor onze Services. 

Waarvoor worden cookies gebruikt? 

Cookies kunnen worden gebruikt voor om u te herkennen wanneer u Candor bezoekt, uw voorkeuren te onthouden en u een gepersonaliseerde ervaring te bieden die aansluit bij uw instellingen. Cookies maken uw interacties met Candor ook sneller en veiliger. Ook kunnen we u dankzij cookies reclame tonen, zowel op als buiten de Candor-website, en u aangepaste functies bieden via plug-ins van Candor. 

Gebruikscategorieën 

Omschrijving 

Verificatie 

Als u zich hebt aangemeld bij Candor, kunnen we u dankzij cookies de juiste gegevens laten zien en uw ervaring personaliseren. 

Beveiliging 

We gebruiken cookies om onze beveiligingsfuncties mogelijk te maken en te ondersteunen. Ook kunnen we hiermee schadelijke activiteiten en schendingen van onze gebruikersovereenkomst detecteren. 

Voorkeuren, functies en services. 

Cookies kunnen ons laten weten aan welke taal u de voorkeur geeft en wat uw communicatievoorkeuren zijn. Ook kunt u met cookies eenvoudiger formulieren op Candor invullen. Ze bieden u ook functies, inzichten en aangepaste content in combinatie met onze plug-ins. Meer informatie over plug-ins vindt u in ons privacybeleid. 

Reclame 

We kunnen cookies gebruiken om u relevante advertenties te tonen, zowel op als buiten de Candor-website. We kunnen een cookie ook gebruiken om te bepalen of iemand die een advertentie op Candor heeft gezien, later de website van de adverteerder heeft bezocht en daar actie heeft ondernomen (bijvoorbeeld een whitepaper gedownload of een aankoop gedaan). Ook onze partners kunnen gebruikmaken van een cookie om te bepalen of we een advertentie hebben laten zien en wat de resultaten hiervan waren, of om ons informatie te verschaffen over hoe u omgaat met advertenties. We kunnen ook samenwerken met een partner om u een advertentie te tonen, op of buiten Candor, bijvoorbeeld nadat u de website of toepassing van een partner hebt gebruikt. 

Prestaties, analyse en onderzoek 

Met cookies kunnen we bepalen hoe goed onze website en plug-ins presteren op verschillende locaties. Wij gebruiken cookies ook om producten, functies en services te begrijpen, te verbeteren, en te onderzoeken, ook wanneer u Candor opent vanaf andere websites, toepassingen of apparaten, zoals uw computer op het werk of uw mobiele telefoon. 

 

Wat is Do Not Track (DNT)? 

DNT is een concept dat door toezichthouders, met name de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC), voor de internetbranche is gepromoot voor het ontwikkelen en implementeren van een mechanisme waarmee internetgebruikers via hun browserinstellingen kunnen bepalen of hun onlineactiviteiten op websites mogen worden gevolgd. Het World Wide Web Consortium (W3C) werkt samen met drie branchegroepen, internetbrowsers, technologiebedrijven en toezichthouders om een standaard voor DNT-technologie te ontwikkelen. Hoewel er enige vooruitgang is geboekt, gaat dit langzaam. Tot op heden is nog geen standaard aangenomen. Daarom reageert Candor in het algemeen niet op Do Not Track-signalen. 

Hoe worden cookies gebruikt voor reclamedoeleinden? 

Dankzij cookies en andere advertentietechnologieën, zoals webbakens, pixels en tags, kunnen we u doeltreffender relevante advertenties tonen. Ook helpen ze ons om samengevoegde audit-, onderzoeks- en rapportagegegevens te verzamelen voor adverteerders. Daarnaast helpen ze ons de service te begrijpen en te verbeteren, en stellen ze ons in staat om bij te houden wanneer content aan u werd getoond. Opmerking: omdat uw webbrowser advertenties en webbakens mogelijk direct aanvraagt van reclame-netwerkservers van derden, kunnen deze netwerken hun eigen cookies weergeven, bewerken of instellen, net alsof u een webpagina van hun site hebt opgevraagd. Advertenties die door Candor worden weergegeven, stellen mogelijk ook cookies van derden in. 

Als u bent aangemeld bij Candor of een andere service die verwijst naar dit cookiebeleid of als u bladert naar een website van een Candor-partner en een van uw cookies op uw apparaat u identificeert, wordt uw gebruik (zoals uw surfgedrag) en loggegevens (zoals uw IP-adres) door ons gekoppeld aan uw profiel zoals wordt beschreven in artikel 1.3 van ons privacybeleid. We gebruiken ook samengevoegde gegevens van derden en gegevens van uw profiel en activiteiten op Candor. 

Als u afgemeld bij uw profiel in een browser, kan Candor uw interactie met onze services in die browser nog gedurende 30 dagen volgen om gebruiksstatistieken voor onze services te genereren. Deze statistieken kunnen we in samengevoegde vorm doorgeven aan onze adverterende klanten. 

Tenzij u deze cookies uit uw browser wist, kunnen we deze gegevens gebruiken om:  

 • relevantere advertenties op basis van uw interesses te bieden 
 • samengevoegde rapporten van advertentieactiviteiten te verstrekken aan adverteerders en websites waarop deze advertenties worden gehost
 • websites en app-eigenaren inzicht te bieden in de manier waarom bezoekers hun website of app gebruiken 
 • fraude en andere risico’s te detecteren en hiertegen op te treden om gebruikers en partners te beschermen 
 • onze producten te verbeteren 

We verstrekken aan adverteerders geen persoonlijke informatie die we hebben verzameld, tenzij u ons hier toestemming voor hebt gegeven. U kunt zich afmelden voor op interesse gebaseerde reclame van onze klanten en voor advertenties van onze klanten op basis gegevens die werden verzameld via sites van derden door uw instellingen aan te passen. Als u dat doet, worden advertenties niet verwijderd van de pagina’s die u bezoekt. Het betekent dat de advertenties die u ziet, mogelijk niet aansluiten bij uw interesses. Krijg meer informatie over cookies en kom te weten hoe u zich kunt afmelden.  

Welke cookies van derden gebruikt Candor? 

Onze cookietabel bevat enkele cookies van derden op onze websites. De namen van cookies, pixels en andere technologieën kunnen in de loop der tijd veranderen. Bedrijven en andere organisaties die pagina’s sponsoren op Candor, mogen cookies, pixels of soortgelijke technologieën gebruiken op hun Candor-pagina’s om uw interesse te peilen. 

Cookies beheren 

In de meeste browsers kunt u cookies beheren via de instellingsvoorkeuren. Als u echter beperkt welke cookies door websites kunnen worden ingesteld, kan uw algehele gebruikservaring verslechteren omdat ze niet langer op u worden afgestemd. Ook kunt u mogelijk geen aangepaste instellingen opslaan, zoals aanmeldingsgegevens. 

Als u niet wilt dat cookies worden ingesteld en deze wilt verwijderen 

Als u niet wilt dat we cookies gebruiken wanneer u Candor bezoekt, kunt u zich uitschrijven voor sommige cookies op uw instellingenpagina. Teneinde te kunnen herkennen dat u cookies hebt uitgeschakeld, moeten we het uitschakelingscookie van Candor op uw apparaat installeren. Zodoende weten we dat we geen andere Candor-cookies mogen installeren wanneer u ons de volgende keer bezoekt. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u ook de browserinstellingen wijzigen op uw computer of andere apparaten waarop u onze services gebruikt. Als u Candor gebruikt zonder uw browserinstellingen te wijzigen, gaan we ervan uit dat u er geen probleem mee hebt om alle cookies te ontvangen op de Candor-website. De meeste browsers bieden ook functionaliteit waarmee u cookies kunt beoordelen en wissen, waaronder cookies van Candor. Houd er rekening mee dat de Candor-website niet naar behoren zal werken zonder cookies. 

Ga naar wikipedia.org, www.allaboutcookies.org of www.aboutcookies.org voor meer informatie over cookies, bijvoorbeeld hoe u kunt controleren welke cookies zijn geïnstalleerd en hoe u cookies kunt beheren en verwijderen. 

Andere nuttige hulpbronnen 

Gebruik de volgende links als u meer wilt weten over het gebruik van cookies door adverteerders: 

 • European Interactive Digital Advertising Alliance (EU)
 • Internet Advertising Bureau (VS)
 • Internet Advertising Bureau (EU)

Browserfabrikanten bieden Help-pagina’s over hoe u cookies in hun producten kunt beheren. Zie hieronder voor meer informatie. 

 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Safari (desktop)
 • Safari (mobiel)
 • Android-browser
 • Opera
 • Opera Mobile

Raadpleeg voor andere browsers de documentatie van uw browserfabrikant.